Definities en toepasselijkheid
1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Klant: iedere derde die via de winkel een product wenst te kopen of heeft gekocht van Maison Sucre.
b. Overeenkomst: iedere verkoopovereenkomst die tussen Maison Sucre als verkoper en de Klant als koper tot stand komt, elke wijziging daarvan en aanvulling daarop;
c. Product: een product dat door Maison Sucre te koop wordt aangeboden op de Website.
d. Maison Sucre: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maison Sucre B.V., gevestigd te (3011 ZW) Rotterdam aan de Groenendaal 245, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 57496900;
e. Verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van Maison Sucre.
f. Website: de internetsite [www.maisonsucre.nl] en alle andere aan Maison Sucre toebehorende websites met andere URL’s die naar deze website verwijzen of een soortgelijke inhoud hebben;
1.2 Deze Verkoopvoorwaarden maken deel uit van iedere Overeenkomst en zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Maison Sucre en de Klant ter uitvoering van de Overeenkomst.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Verkoopvoorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

2. Totstandkoming van de Overeenkomst
2.1 Offertes en aanbiedingen op de website, in brochures en in andere reclame-uitingen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.
2.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand wanneer Maison Sucre zulks na ontvangst van de bestelling aan de klant heeft bevestigd aan het door de Klant opgegeven e-mailadres. Indien het door de klant verschuldigde bedrag niet bij het plaatsen van de bestelling volledig wordt voldaan wordt de bestelling automatisch geannuleerd en komt er geen Overeenkomst tot stand.
2.3 Alle opgaven door Maison Sucre van maten en gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Maison Sucre staat er echter niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen zoals druk-, zet- of programmeerfouten op de website, in de Maison Sucre brochure of in andere reclame-uitingen binden Maison Sucre niet. Getoonde of verstrekte modellen of afbeeldingen zijn niet-bindende aanduidingen van de betreffende producten.
2.4 Bij handgemaakte Producten uit de Maison Sucre collectie kunnen zich ten opzichte van de afgebeelde of tentoongestelde exemplaren afwijkingen in maat, structuur, kleur en afwerking voordoen.

3. Prijzen en betalingen
3.1 Alle prijzen op de website luiden, tenzij anders aangegeven, in euro. Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief bezorgkosten.
3.2 De door de klant verschuldigde bedragen dienen direct bij het plaatsen van de bestelling te worden voldaan op een wijze zoals op de website staat aangegeven. Maison Sucre B.V. ontvangt de betalingen bij voorkeur per bank. Vanwege de wetgeving rond de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) zijn wij verplicht om contante betalingen te melden die het bedrag te boven gaan zoals vermeld in de wet.”

3.3 Wijzigingen in prijs evenals het publiceren van foutieve prijzen en model voorbehouden. Dit geldt ook voor het publiceren van foutieve prijzen door derden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Levertijd
4.1 Maison Sucre zal iedere bestelling zorgvuldig behandelen. De levertijd zal door Maison Sucre zo spoedig mogelijk worden bevestigd, echter deze geldt niet als fatale termijn.
4.2 Het is niet mogelijk om een vaste bezorgdatum te bepalen. Bezorgingen vinden in beginsel plaats op werkdagen tussen 9.00 uur en 17:00 uur.
4.3 Bij overschrijding van de genoemde levertijd heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding ter zake. De klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding langer dan 30 weken na bevestiging van de order is.
5. Bezorging, vervoer en risico
5.1 Bezorging vindt plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven bezorgadres. Op de website staat de wijze van bezorging aangegeven.
5.2 De producten worden uitsluitend aan een buiten Nederland gelegen adres van de klant bezorgd, indien de mogelijkheid daartoe uitdrukkelijk op de website is vermeld. Maison Sucre is echter te allen tijde gerechtigd, zonder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, om na totstandkoming van de overeenkomst om welke reden dan ook te bepalen dat niet aan het buiten Nederland gelegen bezorgadres van de klant kan worden geleverd. In dat geval zal Maison Sucre de klant per e-mail op de hoogte brengen en als geen alternatief bezorgadres kan worden gevonden, zal de overeenkomst worden ontbonden.
5.3 Indien het bezorgadres zich buiten Nederland bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de bezorgkosten, eventueel verschuldigde omzetbelasting en invoerrechten.
5.4 Indien bezorging wegens de situatie op het bezorgadres en/of de omvang van het product niet mogelijk is, wordt in overleg met de klant:
a. de verpakking verwijderd, waarbij alle eventueel daaruit voortvloeiende schade voor risico van de klant is;
b. een nieuw tijdstip van bezorging afgesproken, voorzover met behulp van hulpmiddelen (zoals een verhuislift), bezorging dan naar verwachting wel kan plaatsvinden, in welk geval de kosten van de hernieuwde bezorging, inclusief eventuele huur van de aanvullende hulpmiddelen voor rekening van de klant komen
5.5 Het risico tijdens het transport van het door de klant gekochte product is voor Maison Sucre c.q. de door haar ingeschakelde derden. Op het moment van bezorging van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico ter zake van het geleverde product over op de klant.
5.6 Indien de klant het product niet of niet tijdig op de plaats en tijd van bezorging afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Maison Sucre is in dat geval gerechtigd het product voor rekening en risico van de klant op te slaan. De klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten verschuldigd.

6. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
6.1 Maison Sucre is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Omstandigheden als bedoeld in de voorgaande zin zijn onder meer het niet of beperkt functioneren van de website en de mailservers van Maison Sucre en storingen in het internetverkeer.

7. Assortiment
7.1 Maison Sucre behoudt zich het recht voor om een product dat in haar assortiment is opgenomen, of een onderdeel daarvan, te wijzigen of uit het assortiment te nemen.
8. Aanvullende productinformatie
Producten met massieve houten onderdelen kunnen na verloop van tijd enige mate van scheurvorming vertonen, mede onder invloed van de temperatuur en vochtigheid van de geplaatste ruimte. Dit is een eigenschap van hout en wordt derhalve niet als een gebrek gezien.
Alle gestoffeerde meubelen worden per bestelling speciaal gemaakt. Deze producten zijn derhalve uitgesloten van retournering.

9. Twee jaar garantie
Op het gekochte wordt gedurende 2 jaar na aflevering, mits er een aankoopbon overlegd kan worden, garantie op fabricagefouten gegeven. De producten van Maison Sucre zijn handwerk, waardoor kleine verschillen in kleur, afwerking of maatvoering kunnen ontstaan. Eventuele klachten dienen, zichtbaar waarneembaar, gelijk bij aflevering ter kennis van de vervoerder te worden gebracht door aantekening op het afleveringsbewijs. Klachten over niet zichtbare defecten dienen uiterlijk binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan Maison Sucre te zijn medegedeeld.

10. Garantievoorwaarden:
10.1 Tot zes maanden na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer.
10.2 Tot 2 jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, komen voor rekening van Maison Sucre. De vracht- en voorrijkosten ter waarde van 150 euro komen voor rekening van de afnemer.
10.3 Breuken in algemene zin zijn van garantie uitgesloten, evenals slijtage en defecten voor ander dan huishoudelijk en/of onoordeelkundig gebruik.
10.4 Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover de schade redelijkerwijs te herstellen is

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1 Maison Sucre is slechts aansprakelijk voor schade van de klant of derden die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Maison Sucre is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
11.2 Maison Sucre is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel van de klant of van derden als gevolg van het gebruik van het product (of de verpakking), dan wel van enige tekortkoming van Maison Sucre, haar ondergeschikten of door haar ingeschakelde derden.
11.3 Onverminderd het bovenstaande is Maison Sucre in het geval van schade die voor haar rekening komt ten hoogste aansprakelijk voor het bedrag waarvoor de klant het product heeft gekocht.

12. Intellectuele Eigendomsrechten
12.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de door Maison Sucre aangeboden producten, zoals auteursrecht en modellenrecht, berusten bij Maison Sucre, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
12.2 Het is de klant verboden gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals door verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Maison Sucre, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

13. Geschillen
13.1 Op de Overeenkomst en deze Verkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Alle productinformatie, prijzen en verzendkosten worden onder nadrukkelijk voorbehoud getoond, wij behouden het recht (prijs) wijzigingen of aanpassingen door te voeren op algemene informatie, maatvoeringen, productprijzen en verzendkosten indien de getoonde informatie incorrect of geheel niet is weergegeven.