ALGEMENE VOORWAARDEN MAISON SUCRE LUXURY INTERIOR DESIGN

Artikel 1 Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 ‘Maison Sucre Luxury Interior Design; de opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van Interior Designer, interieurontwerp en styling.
1.2 De Opdrachtgever; de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Maison Sucre Luxury Interior Design als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
1.3 De Opdracht of de Overeenkomst; de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Maison Sucre Luxury Interior Design met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Maison Sucre Luxury Interior Design.
1.4 Het Project; het pand, gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan Maison Sucre Luxury Interior Design verstrekte opdracht betrekking heeft.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekkingen tot diensten van de Interior Designer, leveringen van zaken door Maison Sucre Luxury Interior Design en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met de Interior Designer, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.
2.2 De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Maison Sucre Luxury Interior Design en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes en opdrachtbevestigingen
3.1 Offertes van Maison Sucre Luxury Interior Design zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat Maison Sucre Luxury Interior Design de Opdracht heeft bevestigd, worden herroepen.
3.2 Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.
3.3 Een verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van Maison Sucre Luxury Interior Design staan omschreven, wordt door Maison Sucre Luxury Interior Design schriftelijk bevestigd en door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door Maison Sucre Luxury Interior Design zijn bevestigd.
3.4 Het bepaalde in lid 3 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de Opdracht door andere middelen te bewijzen.
3.5 Indien geen van beide partijen de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door Opdrachtgever is ondertekend, de aanbetaling wel is voldaan en de Opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Maison Sucre Luxury Interior Design aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt Opdrachtgever geacht de Opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 4 uitvoering Opdracht
4.1 Maison Sucre Luxury Interior Design zorgt dat zij voldoende is toegerust om de verantwoordelijkheid voor het Project, waarop de Opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen. Maison Sucre Luxury Interior Design fungeert als vertrouwensman van de Opdrachtgever.
4.2 Maison Sucre Luxury Interior Design heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 Maison Sucre Luxury Interior Design is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.4 De Opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de Opdracht noodzakelijk zijn.
4.5 De Opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het Project aan derden, zonder Maison Sucre Luxury Interior Design daarin te kennen.
4.6 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient de Opdrachtgever dit terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Maison Sucre Luxury Interior Design te melden. Na die termijn wordt geacht de Opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd.

Artikel 5 Honoraria, bureaukosten, kosten van derden
5.1 De honorering van Maison Sucre Luxury Interior Design kan als volgt worden overeengekomen:
(a) volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s); of
(b) op basis van een van te voren vastgesteld uurtarief; of
(c) door een vast bedrag, exclusief de door de Opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting, af te spreken.
5.2 De in lid 1 bedoelde honorering is exclusief bureaukosten, reis- en verblijfkosten, lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs, kosten voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de bouw, kosten van revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
5.3 Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht.

Artikel 6 Honorarium bij gewijzigde Opdracht
6.1 De Opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Maison Sucre Luxury Interior Design verricht ten gevolge van:
(a) gewijzigde (overheids) voorschriften of overheidsbeschikkingen, of
(b) wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de Opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.
Maison Sucre Luxury Interior Design informeert de Opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
6.2 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de Opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door Maison Sucre Luxury Interior Design of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.

Artikel 7 Betaling en invorderingskosten

7.1 Betaling van advieskosten, nacalculaties, stelposten en overige werkzaamheden dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Maison Sucre Luxury Interior Design aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Maison Sucre Luxury Interior Design aangegeven. Maison Sucre Luxury Interior Design is gerechtigd om periodiek te factureren.

7.2 Betaling van leveringen van zaken dient 100% te worden voldaan voorafgaand aan levering.

7.3 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7.4 Maison Sucre Luxury Interior Design heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7.5 Maison Sucre Luxury Interior Design kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Maison Sucre Luxury Interior Design kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
7.7 Alle vorderingen van Maison Sucre Luxury Interior Design worden terstond opeisbaar wanneer de Opdrachtgever surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Dit zelfde geldt indien de Opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 8 Duur en beëindiging
8.1 De Opdracht kan niet tussentijds worden opgezegd door opdrachtgever. Alle door opdrachtgever bestelde artikelen en overige zaken zijn immers specifiek voor opdrachtgever besteld conform afgesproken details.

8.2 Inzake adviezen kan opdrachtgever er op ieder moment voor kiezen geen nieuwe opdrachten ten behoeve van adviezen en dergelijke te verstrekken. Reeds bevestigde dan wel gefactureerde adviezen worden niet gerestitutioneerd.

8.3 Bij tussentijds beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de Opdracht door Maison Sucre Luxury Interior Design, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Maison Sucre Luxury Interior Design wegens verwijtbare handelingen van de Opdrachtgever, is Maison Sucre Luxury Interior Design gerechtigd te vorderen:
(a) 125% van honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging.
(b) 100% vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voorvloeiend uit de verplichtingen die Maison Sucre Luxury Interior Design ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

Tevens is de opdrachtgever verplicht om terstond alle bestelde zaken af te nemen voor de prijzen zoals vermeld in de opdracht.

Artikel 9 Vertraging in de uitvoering van de Opdracht
9.1 Indien de vervulling van de Opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Maison Sucre Luxury Interior Design niet kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan Maison Sucre Luxury Interior Design te vergoeden.

Voor zover mogelijk zal Maison Sucre Luxury Interior Design de Opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

9.2 Indien deze vertraging langer duurt dan 6 weken dan is Maison Sucre Luxury Interior Design gerechtigd een deelbetaling te factureren van 50% van het nog openstaande bedrag. Bedraagt de vertraging langer dan 3 maanden, dan is opdrachtgever verplicht het volledige restantbedrag van de opdracht te voldoen.

Artikel 10 Afwijkingen van ontwerp
10.1 Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Maison Sucre Luxury Interior Design en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11 Eigendoms- en auteurrechten
11.1 Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Maison Sucre Luxury Interior Design bij de vervulling van de Opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom van Maison Sucre Luxury Interior Design, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever of aan derden.
11.2 Maison Sucre Luxury Interior Design heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
11.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Maison Sucre Luxury Interior Design, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Maison Sucre Luxury Interior Design.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en verjaringstermijn
12.1 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door derden worden vervuld, is Maison Sucre Luxury Interior Design voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.
12.2 Maison Sucre Luxury Interior Design is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
12.3 Maison Sucre Luxury Interior Design is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
12.4 Maison Sucre Luxury Interior Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Maison Sucre Luxury Interior Design is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
12.5 Indien het ontwerp van Maison Sucre Luxury Interior Design niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde bouwsom en deze omstandigheid te wijten is aan Maison Sucre Luxury Interior Design, dan is Maison Sucre Luxury Interior Design slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Maison Sucre Luxury Interior Design.
12.6 De aansprakelijkheid van Maison Sucre Luxury Interior Design is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag waarvoor Maison Sucre Luxury Interior Design is verzekerd met betrekking tot de situatie maar zal niet meer bedragen dan de hoogte van het deel van de Opdracht waarop deze aansprakelijkheid is gebaseerd.
12.7 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Maison Sucre Luxury Interior Design kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de Opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.
12.8 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Maison Sucre Luxury Interior Design kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de Opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 13 Overmacht
13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de Opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Maison Sucre Luxury Interior Design kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Maison Sucre Luxury Interior Design overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat Maison Sucre Luxury Interior Design geestelijk of lichamelijk verhinderd is de Opdracht naar behoren te vervullen.
13.2 Maison Sucre Luxury Interior Design heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat Maison Sucre Luxury Interior Design zijn verbintenis had moeten nakomen.

13.3 Indien in geval van overmacht dit overmacht een effect heeft op het ontwerp, bijvoorbeeld in de situatie dat een artikel niet meer leverbaar is, is dit geen geldige reden om de rest van de opdracht te ontbinden. In zulke gevallen zal voor het herzien van het ontwerp geen honorarium worden gerekend door Maison Sucre Luxury Interior Design.
13.4 Indien Maison Sucre Luxury Interior Design bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen, is Maison Sucre Luxury Interior Design gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de Opdrachtgever gehouden aan deze declaratie te voldoen.

Artikel 14 Ontbinding
14.1 Indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Maison Sucre Luxury Interior Design omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Maison Sucre Luxury Interior Design gerechtig de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de Opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Maison Sucre Luxury Interior Design partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
15.2 De rechter in de vestigingsplaats van Maison Sucre Luxury Interior Design is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Maison Sucre Luxury Interior Design het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden
16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57496900.
16.2 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op 8-1-2024.
16.3 Zij zijn separaat aan te vragen bij de Maison Sucre Luxury Interior Design via mail: info@maisonsucre.nl.
16.4 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Maison Sucre Luxury Interior Design.
16.5 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 17 Levering van zaken, Overige zaken

17.1 Prijzen van artikelen en andere zaken worden aangeboden inclusief BTW, echter exclusief kosten voor verpakking, bezorging, transport of installatie. Kosten voor installatie worden separaat vermeld of anders in rekening gebracht middels nacalculatie. Indien voor bezorging of installatie een lift, kraan of stelling nodig is, zullen de kosten hiervan in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.

17.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en veiligheid van de ruimte(s) waar Maison Sucre Luxury Interior Design zijn werkzaamheden of installaties zal uitvoeren. Tevens draagt opdrachtgever zorg voor de beschikbaarheid van elektriciteit en stromend water.

17.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een geschikt klimaat in de woning, ter bevordering van de levensduur van meubelen en overige artikelen. Aanbevolen klimaat: temperatuur tussen 18-22 graden, luchtvochtigheid tussen 40%-60%. Overige adviezen met betrekking tot onderhoud van meubelen en inrichting zijn vermeld op onze website www.maisonsucre.nl.

17.4 Iedere offerte heeft een geldigheid van 14 dagen vanaf dagtekening. Indien na bevestiging van de opdrachtgever onverwacht prijsstijgingen doorgevoerd zijn, kunnen deze wijzigingen worden doorberekend. Indien opdrachtgever niet akkoord is met deze prijsstijgingen, dan kan in schriftelijk overleg betreffend artikel worden geannuleerd dan wel vervangen worden door een alternatief.

17.5 Indien afspraken ten behoeve van advies, installatie of bezorging niet door kunnen gaan, dient opdrachtgever dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren door te geven aan Maison Sucre Luxury Interior Design.

17.6 Offertes van Maison Sucre Luxury Interior Design worden met de grootste zorg samengesteld. Echter is opdrachtgever verantwoordelijk voor het controleren van offertes op juistheid. Opdrachtgever wordt verzocht de offerte zorgvuldig te lezen, te controleren en indien nodig wijzigingen door te geven. Offerte is bij aankoop bindend en kan in verband met maatwerk niet meer worden geannuleerd. Ondertekening en/of aanbetaling van deze order bevestigt dat opdrachtgever akkoord gaat met deze voorwaarden.